Algemene Voorwaarden van Janus Advocatuur en Mediation

 1. Janus Advocatuur en Mediation is gevestigd te Zwolle en kantoorhoudende te Zwolle en Dalfsen en handelt onder de naam Janus Advocatuur en Mediation.

 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestaande en toekomstige opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan Janus Advocatuur en Mediation of daarvoor werkzame (rechts)personen wordt gegeven.

 3. De overeenkomst van opdracht komt tot stand na schriftelijke aanvaarding door Janus Advocatuur en Mediation. Cliënt stemt ermee in dat de opdracht wordt uitgevoerd door Janus Advocatuur en Mediation of daarvoor werkzame (rechts) personen. Deze (rechts)personen zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk, dit in afwijking van art. 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek.

 4. Voor uitvoering van de opdracht is Janus Advocatuur en Mediation bevoegd om namens cliënt overeenkomsten met derden af te sluiten, zoals met deurwaarders, procesadvocaten, koeriers etc. Voor tekortkomingen van deze derden is Janus Advocatuur en Mediation niet verder aansprakelijk dan tot hetgeen de betrokken derden  ter zake aan Janus Advocatuur en Mediation verschuldigd zijn.

 5. Cliënt stemt ermee in om al dan niet in verband met de opdracht binnen het kantoor van Janus Advocatuur en Mediation bekende gegevens ter kennis te brengen van diegenen binnen het kantoor van Janus Advocatuur en Mediation die daartoe enig nut hebben in verband met het uitvoeren van de opdracht of relatiebeheer. Cliënt stemt ermee in dat gebruik wordt gemaakt van e-mail voor correspondentie met derden, waaronder eventuele tegenpartijen en hun raadslieden.

 6. Janus Advocatuur en Mediation kan op grond van geldende regelgeving verplicht zijn de identiteit van de opdrachtgevers vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden, zonder de opdrachtgever in kennis te mogen stellen. Door het verlenen van de opdracht bevestigd opdrachtgever hiermee bekend te zijn en voor zover nodig daarvoor toestemming te verlenen.

 7. Cliënt is voor de uitvoering van de opdracht het honorarium, vermeerderd met 6% kantoorkosten, verschotten en omzetbelasting, verschuldigd. Tenzij anders overeengekomen wordt het honorarium berekend door de aan de werkzaamheden bestede tijd te vermenigvuldigen met het geldende uurtarief van de betrokken medewerkers die de werkzaamheden hebben verricht. Janus Advocatuur en Mediation is gerechtigd het honorarium per 1 januari van elk jaar aan te passen conform de door haar vastgestelde uurtarieven.

 8. Janus Advocatuur en Mediation is steeds gerechtigd van cliënt betaling van een voorschot te verlangen. De hoogte van het voorschot is geen indicatie van de uiteindelijke kosten. Een ontvangen voorschot wordt eerst verrekend met de slotfactuur van de desbetreffende opdracht. Als de overeenkomst van opdracht bestaat tussen Janus Advocatuur en Mediation  en meer cliënten, zijn al deze cliënten hoofdelijk verbonden voor de verplichtingen uit deze bepaling en alle navolgende bepalingen.

 9. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in artikel 6 slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingbeslissing voor rekening van cliënt komen.

 10. In beginsel wordt ééns per maand gefactureerd. Betaling van facturen van Janus Advocatuur en Mediation dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is cliënt van rechtswege in verzuim en is hij aan Janus Advocatuur en Mediation een vertragingsrente verschuldigd van 1% per (gedeelte van de) maand en minimaal € 40,= incassokosten. Betaling door of ten behoeve van cliënt strekt ten eerste in mindering van de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering van de vervallen rente en tot slot in mindering van de factuur die het langst openstaat. Indien Janus Advocatuur en Mediation tegen cliënt die in verzuim is invorderingsmaatregelen treft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met die invordering verband houden ten laste van cliënt met een minimum van 10% van de openstaande declaraties. Werkzaamheden kunnen opgeschort worden als het voorschot of enige andere opeisbare factuur niet tijdig betaald is.

 11. De aansprakelijkheid van Janus Advocatuur en Mediation jegens cliënt en derden voor schade,voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van de opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid  beperkt tot een bedrag overeenkomend met tweemaal het gefactureerde honorarium voor de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, echter met een maximum van € 10.000,=.

 12. Janus Advocatuur en Mediation neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur voor wat betreft de juridische dienstverlening.  Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de juridische dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Indien de opdracht als mediator wordt uitgevoerd, zal in eerste instantie getracht worden het geschil op te lossen conform de SKM-Klachtenregeling van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).
  Voor het overige is uitsluitend de rechter in Zwolle bevoegd.

 13. Janus Advocatuur en Mediation verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de privacyverklaring zoals te vinden is op onze website.

  Deze algemene voorwaarden zijn op 4 april 2019 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 60190256.