Privacy verklaring

Janus Advocatuur verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. Deze privacyverklaring geeft weer hoe met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. 

 

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke 

De persoonsgegevens worden verwerkt door: 

Marieke Janus, eigenaar van Janus Advocatuur. 

Contactgegevens: 

Mail: info@janusadvocatuur.nl 

Tel: 06-19454225 

 

Het gebruik van persoonsgegevens 

Janus Advocatuur verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u verstrekt via de website, email, telefoon, app, post en/of rechtstreeks. Daarnaast kan Janus Advocatuur persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van haar dienstverlening. 

Janus Advocatuur verwerkt o.a. de volgende categorieën van persoonsgegevens: 

 • NAW-gegevens 
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers 
 • Geboortedatum en –plaats 
 • Geslacht 
 • Burgerservicenummer (alleen indien sprake is van een wettelijke verplichting) 
 • Pasfoto (alleen indien sprake is van een wettelijk verplichting) 
 • Gegevens van belang voor het uitvoeren van de overeenkomst (bijv. gegevens betreffende dienstverband of
  arbeidsverleden of (medische) gegevens m.b.t. arbeidsongeschiktheid en re-integratie) 
 • Gespreksverslagen 
 • Inhoud van communicatie 
 • IP-adres 

 

Doeleinden 

Janus Advocatuur verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals: 

 • Het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht, waaronder een goede en efficiënte dienstverlening op het terrein waarop Janus Advocatuur actief is; 
 • voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van betrokkenen; 
 • nakoming van wettelijke verplichtingen zoals bijv. identificatie in het kader van de Wwft of nakoming van de Advocatenwet; 
 • een goede en efficiënte dienstverlening; 
 • marketing; 
 • de verbetering van de dienstverlening. 

 

Verstrekking aan derden 

Janus Advocatuur zal persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij de doorgifte geschiedt in het kader van bovengenoemde doeleinden of tenzij Janus Advocatuur op grond van wettelijke verplichtingen gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. 

 

Beveiliging 

Janus Advocatuur beveiligt uw persoonsgegevens door meerdere technische en organisatorische maatregelen, zoals door middel van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden. 

 

Bewaartermijn 

Janus Advocatuur zal persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Daarnaast gelden wettelijke bewaarplichten, zoals de juridische of fiscale bewaarplicht waaraan Janus Advocatuur zich dient te houden. 

 

Uw rechten 

Vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per e-mail richten aan: info@janusadvocatuur.nl 

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. 

Om misbruik te voorkomen kan aan u gevraagd worden om u adequaat te identificeren. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen een redelijke termijn een overzicht van uw persoonsgegevens. 

Indien u daartoe aanleiding ziet, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Wijzigingen privacyverklaring 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018.Janus Advocatuur kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.